DOPRAVA ZDARMA pro objednávky nad 2 500Kč

Reklamace

Jak mám balík s vráceným zbožím poslat?

Zboží zabalte, připište na papír popis požadované operace (např. výměna za velikost XL) a odešlete pojištěným balíkem. V žádném případě nám zboží zpět neposílejte na dobírku. Takové zásilky nebudou přijaty!

Kam mám odeslat zboží při výměně či reklamaci?

Zboží posílejte na adresu plzeňského velkoobchodu: Sun Textile s.r.o., Zikmunda Wintra 1208/7, 301 00 Plzeň.

Platím poštové znovu, pokud vyměňuji výrobek?

Platíte pouze poštovné k nám, dle typu balíku cca 50-100 Kč. Poštovné k Vám hradíme my. Zároveň však upozorňujeme, že podle obchodních podmínek nemá zákazník nárok na vrácení prostředků vynaložených na vracení popř. reklamaci zboží.

 

Reklamace

  1. Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
  2. Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
  3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.
  4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma). Zákazník, který posílá zboží zpět (špatná velikost, barva, vada na zboží atd.) vloží ke zboží prodejní doklad, který obdržel s objednaným zbožím a dopis s důvodem proč tak činí a zda chce vyměnit velikost, zboží za jiné zboží nebo vrátit peníze. Pro rychlejší vyřízení reklamace pošle zákazník i kopii objednávky, kterou obdržel na emailovou adresu (případně stačí datum objednávky a jméno na které byla uskutečněna). Prodejce se zavazuje reklamaci uplatněnou zákazníkem vyřešit v co nejkratší možné době.
  5. Zákazník zašle zboží k reklamaci tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy kompletní, nejlépe v  originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží v čistém stavu (vyprané, vyčištěné). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
  6. Prodejce se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
  7. V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.